Кирста Наталія Романівна

Кандидат педагогічних наук,,
доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти
Педагогічного факультету
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася  1 лютого 1969 року на Івано-Франківщині. Зі шкільних років уподобала професію, що навчає, наставляє, виховує зростаюче покоління. Задля здобуття улюбленого фаху спершу вступила до Кременецького педагогічного училища за спеціальністю «Дошкільне виховання» (1984-1988). Згодом продовжила навчання в Івано-Франківському державному педагогічному інституті імені Василя Стефаника за спеціальністю „Педагогіка і психологія (дошкільна)” (1992) та аспірантурі Південноукраїнського державного університету імені К.Д. Ушинського. У 1997 році захистила дисертацію на тему «Методика використання поетичної спадщини Марійки Підгірянки в лексичній роботі з дітьми старшого дошкільного віку» під керівництвом дійсного члена АПН України, доктора педагогічних наук, професора А.М.Богуш. Розроблена Н.Р.Кирстою дидактична модель комплексної роботи за поетичними творами Марійки Підгірянки ефективно використовується в практиці роботи сучасних ЗДО, а визначені автором педагогічні умови, тенденції і закономірності засвоєння мови поетичних творів дітьми старшого дошкільного віку збагатили методику розвитку словника дошкільників щодо роботи з творами українських поетів.

З 1992 року – асистент кафедри педагогіки і психології (дошкільної) Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника.

З 1997  року працює доцентом кафедри теорії та методики дошкільної і корекційної освіти Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2004 році була призначена Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 20.051.01 із захисту дисертацій зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Автор понад 100  наукових публікацій, серед яких навчально-методичний посібник „Педагогіка українського дошкілля” (у співавторстві) для студентів спеціальності «Дошкільна освіта».

Науково-педагогічний стаж – 27 років.

2005

 1. Кирста Н.Р. Використання виховного потенціалу спадщини українських поетів у виховному процесі сучасного ДНЗ України (на матеріалах поетичних творів Марійки Підгірянки).- Українська етнопедагогіка у контексті розвитку сучасних теорій виховання та навчання / За ред. професора Н.В.Лисенко.- Івано-Франківськ, 2005.- С. 56-62;

2006

 1. Кирста Н.Р. Використання виховного потенціалу спадщини українських поетів у виховному процесі сучасного ДНЗ України // Науковий вісник Чернівецького університету: Педагогіка та психологія – Чернівці: Рута, 2006.- Вип. 286 – С.68-72.
 2. Кирста Н.Р., Лисенко Н.В. Педагогіка українського дошкілля: Навчально-методичний посібник. – К.: Вища школа, 2006.- Ч.1. –302 с.
 3. Кирста Н.Р. Психологічна підготовка студентів спеціальності “Дошкільне виховання” в умовах ступеневої освіти // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, – Вип.ХІІ.- С.11-15.

2007

 1. Формування лексичної компетенції дітей старшого дошкільного віку засобами поетичних творів М. Підгорянки. Вісник Прикарпатського національного університеті ім. В. Стефаника. 2007. Вип. ХІІІ-ХІV – ч.І С.183 – 189
 2. Кваліфікаційні роботи в системі психологічної підготовки майбутніх спеціалістів дошкільного профілю. Вісник Прикарпатського національного університеті ім. В. Стефаника. 2007. Вип. ХІІІ-ХІV – ч.ІІ С.16 -21
 3. Використання виховного потенціалу спадщини українських поетів у формуванні народознавчої компетентності дошкільника (на матеріалах поетичних творів М.Підгірянки). Народознавча компетентність дітей і молоді: принципи та методи дослідження: Збірник наукових праць/ За редакцією проф. Н. В. Лисенко. – Івано-Франківськ., 2007. – С. 128 – 133

2008

 1. Фахова підготовка спеціалістів дошкільного профілю в умовах полікультурного середовища / Н.Р.Кирста // Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. ХІХ-ХХ. – С.52 – 57.
 2. Вплив поетичної лексики Марійки Підгірянки на мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку / Н.Р.Кирста / Науковий вісник Чернівецького у-ту: зб.наук.праць. Вип. 430. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С.185–190.

       2009

 1. Кирста Н.Р. Використання поетичної спадщини Марійки Підгірянки в лексичній роботі з дітьми старшого дошкіль­ного віку. Монографія / [упорядник і загальна ред. А.М. Богуш]. – К.: Видавничій Дім „Слово”, 2009. – С.276–283.

2010

 1. Етнопедагогічний вимір ступеневої підготовки спеціалістів дошкільного профілю / Н.Р.Кирста //Вісник Прикарпатського національного універси­тету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип.ХХХІ – С. 170-
 2. Проблеми збереження психічного здоров’я дітей у змісті підготовки фахівців дошкільного профілю / Н.Р.Кирста // Вісник Прикарпатського національного універси­тету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. XXXV – С. 67-71.

2011

 1. Кирста Н. Р. Практична підготовка майбутніх вихователів ДНЗ в умовах ступеневої освіти / Н. Р. Кирста // Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2011.- Вип. XXXVІІ – С. 65-68.
 2. Кирста Н. Р. Практична психологічна підготовка майбутніх спеціалістів дошкільного профілю / Н.Р. Кирста // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 569. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2011. – С. 93-97.

2013

 1. Кирста Н.Р. Програмне забезпечення практичної підготовки студентів дошкільного профілю / Н.Р. Кирста // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2013. – Випуск ХLV. – 182 с. –  С. 35-39. (0,3др.а.).
 2. Кирста Н.Р.Формування лексичної компетенції старших дошкільників зособами поетичних творів Марійки Підгірянки / Н.Р. Кирста // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2013. – Випуск ХLІХ. У двох частинах.– 374 с. – С.176-180.(0,3 др.а.)

2014

 1. Кирста Н. Виховання дітей трудових мігрантів в умовах освітнього закладу / Н. Кирста // Науковий журнал: Освітній простір України. – Випуск 3. – 2014. – С. 112-117.
 2. Кирста Н. Використання поетичної спадщини українських поетів у виховному процесі сучасних ДНЗ України / Н. Кирста // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Вип. LІ (2). – Івано-Франківськ, 2014. – С. 105-108.
 3. Кирста Н. Формування творчої особистості майбутнього педагога в умовах ВНЗ / Н. Кирста // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня». – Київ, 2014. – С. 223-225.
 4. Кирста Н. Р. Збереження психічного здоровʼя дітей в умовах реалізації ступеневої освіти в Україні / Н. Р. Кирста // Модернізація змісту дошкільної освіти в контексті сучасних вимірів: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 29 вересня 2014 року) / Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада, Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький: СГПА, 2014. – 266 с. – С. 98-104. (0,4)

2015

 1. Кирста Н., Демків Т. Ґендерна освіта: теоретичний аспект проблеми / Н. Кирста, Т. Демків // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Освітній простір України). − Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С.  141-146. (0,38)
 2. Кирста Н. Підготовка спеціалістів дошкільного профілю до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами / Н. Кирста // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Освітній простір України). − Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 6. – С.  54-57.

2016

 1. Кирста Н. Практична підготовка майбутніх спеціалістів дошкільного профілю в умовах ВНЗ / Н. Кирста // Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, 15 березня 2016 року. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2016. – С. 76-80.
 2. Лисенко Н.В., Кирста Н.Р., Лазарович Н.Б. Педагогіка українського дошкілля: У 3 ч.: Навчальний посібник. /За ред. Н.В.Лисенко – К.: Видавничий дім «Слово», 2016. – Ч. 3. – 376 с.

2017

 1. Лисенко Н.В., Кирста Н.Р., Педагогіка українського дошкілля: У 2 ч.: Навчальний посібник. /За ред. Н.В.Лисенко – К.: Видавничий дім «Слово», 2017. – Ч. 2. – 376 с.
 2. Кирста Н.Р., Піндус Х., Організаційно-педагогічні засади функціонування навчально-виховного процесу в різновікових групах сучасних ДНЗ/ Н. Кирста, Х. Піндус // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Освітній простір України). − Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С.  163-169.

2018

 1. Кирста Н. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми в умовах інклюзивної освіти с. 163 – 166. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (31 травня – 1 червня 2018 року) [Текст] / А. В. Лякішева (заг.ред.), П. М. Гусак, І. Б. Кузава та ін. – у 2 т. – Т.1 (А-М). – Луцьк: ФОП Покора І. О., 2018. – 227 с.
 2. Кирста Н. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища // Освітній простір України. − Івано-Франківськ, 2018. – № 13 – 193с. – С. 49-53.

2019

 1. Кирста Н.Р. Етнопсихологічний вимір практичної підготовки майбутніх вихователів ЗДО. Матеріали Міжнародній науково-практичній конференції «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі» (17 травня 2019 року м.Чернівці). C.49-51
 2. Кирста Н.Р., Чупахіна С.В. Формування інформаційної культури майбутніх педагогів як орієнтир на готовність до діяльності в умовах інклюзивного навчання. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти: збірник наукових доповідей / за загальною редакцією д.п.н., доцента кафедри теорії і методики дошкільної освіти Ю.А.Руденко. – Одеса: Бондаренко М.О., 2019. с.107-111.
 3. Кирста Н.Р. Тьюторство як форма педагогічного супроводу дитини з ООП Діти з особливими потребами в освітньому просторі : Збірник матеріалів V Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі», 10-11 жовтні 2019 року, Чернігів-Київ : Симоненко О.І., 2019 с.77-79
 4. Кирста Н.Р. Підготовка майбутніх вихователів ЗДО до корекційно- педагогічної діяльності в умовах інклюзивного навчання. Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта дітей дошкільного віку у соціокультурному просторі» : збірник науково-методичних праць / за заг. Редакцією Л.В.Зданевич, Н.М.Миськово, Л.С.Пісоцької, О.Д.Рейповської, Хмельницький: ХГПА, 2019. У 2-х ч. Ч ІІ. С. 161-164.
 5. Кирста Н.Р., Романюк Р.М. Науково-методичні засади організації діяльності центрів дитячого розвитку в Україні. Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віку крізь призму освіти для сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (Хмельницький, 24-25 вересня 2019 року) / за заг. редакцією Л.В. Зданевич, Н.М. Миськової, Л.С. Пісоцької, О.Д. Рейпольської. Хмельницький : ХГПА, 2019, с.69-73

2020

 1. Sirko R. I., Bezverkhnia H. V., Zaverukha O. Ya., Chupakhina S. V., Kyrsta N. R. Motivation to Get a Second Higher Education: Psychological and Pedagogical Aspect. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2020. Vol. 19. No. 2. рр. 188–202. URL: https://www.ijlter.org /index.php/ijlter/issue/view/78Scopus
 2. Sheketa V., Zorin V., Chupakhina S., Kyrsta N., Pasyeka M. and Pasieka N. Empirical Method of Evaluating the Numerical Values of Metrics in the Process of Medical Software Quality Determination. International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASA), Sakheer, Bahrain, 2020, pp. 2226, URL: https://doi.org/10.1109/DASA51403.2020.9317218  – Scopus

2022

 1. Bezliudniy O., Kravchenko O., Kondur O., Reznichenko I., Kyrsta N., Kuzmenko Yu., Tkachuk L. National and Patriotic Education of Young Students by Means of Digital Technologies in Distance Learning Environment. International Journal of Computer Science and Network Security, 2022. Vol. 22  No. 7  pp. 451-458 (1 др.арк).  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-1record/WOS:000838065300055Web of Science

КАТЕГОРІЯ Б

 1. Чупахіна С.В., Кирста Н.Р. Попередження дискалькулії у дітей старшого дошкільного віку: особливості організації розвиткової роботи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 40. Том 3. С.262268. https://doi.org/10.24919/2308-4863/40-3-42
 2. Чупахіна С. В., Круль Л.М., Кирста Н.Р. Особистісно-професійний розвиток педагогів закладів дошкільної освіти в умовах модернізації. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон. Вип. 97, 2021. С. 6471. https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2021-97-9
 3. С. Чупахіна, Н. Кирста, Н. Захарасевич. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі: особливості використання технології Lego. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2022. Випуск. 37. C. 181–193. http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11657
 4. Svitlana Chupakhina, Iryna Skomorovska, Nataliia Kyrsta, Larysa Krul Readyness of specialists in the field of education for social partnership: inclusive aspect. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 9, 1 (Apr. 2022). С.157168 . https://doi.org/10.15330/jpnu.9.1.157-168
 5. Потапчук Т., Чупахіна С., Кирста Н., Кравець Н. (2022). Взаємодія фахівців ЗДО з сім’єю дитини з порушенням мовлення: теоретичні аспекти. Acta Paedagogika Volynienses. Луцьк: Волинський національний університет імені  Лесі Українки, Вип. 1. т 1. С.183–191.  https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.1.29
 6. Марчій-Дмитраш Т.М, Кирста Н.Р., Матішак М.В. Psychological and pedagogical basics of forming the communicative culture of future educators of ipe: an interdisciplinary approach. Гірська школа Українських Карпат. Випуск 26 (2022). С.80-85 (0,75 др.арк).
 7. N. Kyrsta, I.Skomorovska.  Оrganizational and  menhodological aspects of the centers of personal development of children in the system of preschool education Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. № 26. 2022. С.23-28 (0,75 др.арк).
 8. Потапчук Т., Кирста Н., Кравець Н. (2022). Педагогічне співробітництво сім’ї та закладів освіти як передумова розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Освітні обрії.№1 (54), 2022. С. 132 – 136 (0,6 др.арк).
 9. Освітні обрії: https://journals.pnu.edu.ua/
 10. Чупахіна С., Кирста Н., Кіндрачук Н. (2023).  Розвиток слухомовленнєвої пам’яті у дітей із порушеннями мовлення. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5.Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 91, 2023. С.243-248. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2023.91.51
 11. Марченко І., Чупахіна С., Кирста Н. (2023).  Комунікація дітей із тяжкими порушеннями мовлення за допомогою природних експресивних засобів: особливості навчання.  Acta PaedagogicaVolynienses, (2), 2023.  С.125–133. https://doi.org/10.32782/apv/2023.2.19
 12. Потапчук Т., Кирста Н., Пукас І. Професійна підготовка майбутніх вихователів до роботи з сім’ями учасників бойових дій. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». №1, 2023. С.266-271. https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/about/contact
 13. I.Skomorovska, N. Kyrsta, M.Matishak. The emergence of professional-emotional burnout syndrome in teachers of preschool: education institutions factors, symptoms, stages and preventios // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.   2023. Vol.10.  №1. Р. 152-158. https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/6737/7022
 14. Кондур О. Дідух І., Кирста Н., Палій Р. Особливості психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу в умовах змішаного навчання. Освітні обрії, №2 (57). 2023.  С.24-29.

РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЙ

Чупахіна С.В., Кирста Н.Р. Practically oriented technologies in professional and methodical training of teachers in the conditions of informatization of education [Практико зорієнтовані технології в професійно-методичній підготовці педагогів в умовах інформатизації освіти]. Opole: Publishing House WSZiA. 2021.  C. 219-233.  ISBN 978-83-66567-33-7. https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2527/1

Навчально-методичний посібник

 1. Калічак Ю.Л., Кирста Н.Р. Психодіагностичний супровід розвитку дитини в умовах ЗДО: практикум. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 60 с. 

Навчальний посібник

Лисенко Н.В. Педагогіка українського дошкілля: У 3-х ч.,ч.3: навчальний посібник / Н.В. Лисенко, Н.Р. Кирста, Н.Б. Лазарович. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2019.- С. 125-250 376 с.

Заступник декана з якості освіти.

Викладає такі основні дисципліни:

“Психологія дитяча”,

“Основи спеціальної педагогіки”,

“Профілактика і корекція девіантної поведінки”,

“Психологія вищої школи”,

“Вікова психологія”.

Здійснює наукове керівництво курсовими, магістерськими та дисертаційними роботами.

Є керівником проблемної групи “Використання терапевтичної іграшки в освітньому просторі ЗДО”

СТАЖУВАННЯ

 1. Центр українсько-європейського наукового
 2. 07.2023 – 13.08.2023

No ADV-030738-OLA

 Тема «Актуальні питання забезпечення якості вищої освіти в сучасних умовах»

180  годин / 6 кредитів ЄКТС

 1. Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

02 листопада 2023 року

 № ПК-2023/10051

Освітній напрям «Особистість дитини»: рухова компетентність, здоров’язбережувальна компетентність, особистісна компетентність

 1. годин / 0,2 кредити ЄКТС
 1. Український державний університет імені Михайла Драгоманова та Центру українсько-європейського наукового співробітництва з 04 грудня 2023 року по 14 січня 2024 року Сертифікат № ADV041213-PSI

Тема «Питання супроводу розвитку дітей раннього віку як освітній компонент підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 012 “Дошкільна освіта”»

180  годин / 6 кредитів ЄКТС

НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ

https://orcid.org/0000-0002-6777-4890

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?au

https://publons.com/researcher/HKW-3989-2023

Адреса: вул. С.Бандери 1, м. Івано-Франківськ

Тел. сл.: (0342) 50-91-38

E-mail: nataliia.kyrsta@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника