Потапчук Тетяна Володимирівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
доктор педагогічних наук,

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльність та нагородиКонтакти

Потапчук Тетяна Володимирівна.По закінченню школи у 1988 році вступила до Рівненського державного музичного училища на денну форму навчання. Після закінчення навчального закладу в 1992 році отримала диплом із відзнакою за спеціальністю „Хорове диригування”.

З 1992 по 1997 роки навчалася в Рівненському державному інституті культури на денній формі навчання. Після закінчення навчального закладу отримала диплом з відзнакою за спеціальністю „Народна художня творчість”.

З 1997 по 2000 роки працювала керівником хорового гуртка Рівненського міського палацу дітей та молоді.

З 1999 року по 2015 рік  – працювала старшим викладачем хорових дисциплін Здолбунівської дитячої музичної школи (керівник зразкового хору старших класів „Юність”).

У 2015 році рішенням Атестаційної комісії Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації присвоєно педагогічне звання „викладач-методист”.

З 2002 по 2006 роки навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва   Рівненського державного гуманітарного університету.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Формування морально-духовних цінностей старшокласників у хоровому колективі” за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання у спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 Інституту проблем виховання АПН України.

З 2002 року прийнята на посаду викладача кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу Рівненського державного гуманітарного університету, з 2006 року – працювала на посаді старшого викладача, з 2007 року – переведена на посаду доцента кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу.

Рішенням Атестаційної колегії від 23 грудня 2008 року (протокол № 7/09 – Д) присвоєно вчене звання доцента кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу.

З 2007 року по 2017 р. – заступник декана з виховної роботи музично-педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету.

З 2009 – науковий кореспондент Інституту проблем виховання НАПН України.

З 2014 року – переведена на посаду професора кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу Рівненського державного гуманітарного університету.

У 2006 та 2013 роках проходила підвищення кваліфікації в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (Свідоцтво від 10.05.2006 р. та 15.03.2013 р.).

У 2014 році проходила стажування в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (Довідка про проходження стажування № 378 від 29.12.2014 р.).

У 2015 захистила докторську дисертацію на тему „Теоретико-методичні основи формування національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів” за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання у спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 Інституту проблем виховання АПН України.

Рішенням Атестаційної колегії від 15 грудня 2015 року (протокол № 5/01 – П) присвоєно вчене звання професора кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу.

Рішенням атестаційної комісії управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації (наказ №72 від 27 квітня 2015 р.) присвоєно педагогічне звання «викладач-методист».

3 2017 р. професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 2019 р. гарант за спеціальністю «012 Дошкільна освіта» освітньої програми «Дошкільна освіта» за першим рівнем вищої освіти

У творчому доробку близько 200 наукових та науково-методичних праць, присвячених проблемам національно-культурних та морально-духовних цінностей, професійному розвитку та ідентичності особистості, музичному мистецтву.

Автор монографій: «Формування морально-духовних цінностей старшокласників у хоровому колективі», «Теоретико-методичний дискурс у проблему національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів», «Формування національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів» та співавтор двох навчально-методичних посібників «Методика виконавського аналізу духовних творів у процесі роботи у хоровому колективі» (т.1, т.2).

2016

1.Суспільна спрямованість перцептивного етапу формування національно-культурної ідентичності студентів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки» № 1, 2016. С.210-216.

2.Формування морально-духовних цінностей студентів у хоровому колективі вищого навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. Мелітополь : МДПУ, 2016. №1 (16). С. 61-69.

3.Внедрение принципов гуманистического образования в учебный процесс высшей школы Вестник Западно-казахстанкого государственного университета им. М. Утемисова.  2016. №2 (62). С.24-31.

 1. Українська культура як чинник формування етнічної ідентичності студентської молоді. Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищої освіти Нац. акад. пед. наук України. К.: Педагогічна преса, 2016. С.72-80.
 2. Розгляд проблеми формування у студентів позитивного ставлення до навчання. Нова педагогічна думка: наук. – метод. журнал. 2016. № 1. С.98-102.
 3. Национальный менталитет как фактор национально-культурной самоидентификации личности. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. 2016. Т.8, №3. С. 96-103.

7.Педагогічні умови формування у студентів позитивного ставлення до навчання на заняттях з хорового класу. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип.3 / упоряд. О.Б.Петренко; ред. кол. : О.Б.Петренко, Н.М. Гринькова, Т.С.Ціпан та ін.. Рівне : РДГУ, 2016. С. 49-56.

8.Професійна компетентність майбутніх учителів у структурі наукових досліджень. Освіта та педагогічна наука. 2016. № 2 (165). С. 12-19.

9.Эстетическое воспитание студентов в личностно ориентированном образовательном процессе/Научный журнал Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова. Серия Педагогическая. 2016. № 2. С. 196-203.

10.Особливості залучення мультимедіа до процесу музичного виховання в сучасній педагогічній практиці. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип.4 / упоряд. О.Б.Петренко; ред. кол. : О.Б.Петренко, Н.М. Гринькова, Т.С.Ціпан та ін.. Рівне : РДГУ, 2016. С.47-56.

2017

1.Музичне мистецтво як засіб розвитку естетичного досвіду майбутніх вчителів музичного мистецтва. Науковий вісник : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.  №2, 2017. С.9-15.

2.Моральна відповідальність: основні складові поняття. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць// Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред.Лабунець В.М.]. Вип.22 (1-2017). Ч.1. Кам’янець-Подільський, 2017. (С.177-183). 344 с.

3.Вокально-хорова робота в процесі підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва в сучасній вищій школі. Науковий вісник: зб. наук. пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №3, 2017. С.55-61.

4.Музична культура студентів в системі сучасної освіти. Зб. наук. пр./Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. Рівне : Волин. обереги, 2017. С.450-455.

5.Відповідальність як наукова проблема/Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип.5 / упоряд. О.Б.Петренко; ред. кол. : О.Б.Петренко, Н.М. Гринькова, Т.С.Ціпан та ін.. Рівне : РДГУ, 2017. С.75-86.

6.Аналіз морального й естетичного ідеалів у наукових дослідженнях.Науковий вісник : зб. наук. пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №2, 2017. С.42-51.

7.Педагогически регулированная деятельность: особенности влечения студентов. Научный журнал Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова. Серия Педагогическая. 2017. № 2. С. 305-317.

8.Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу. Науковий вісник : зб. наук. пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №3, 2017.  С.32-41.

 1. Цінність особистості: змістова сутність поняття. Наукові записки: збірник наукових статей /М-во освіти і науки України, НПУ ім.П. Драгоманова; упор. Л.Л.Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. Вип. СХХХУІ (136). Серія педагогічні науки). С.200-206.

2018

 1. Морально-ціннісні орієнтації молоді: ретроспективний аналіз. Науковий вісник : зб. наук. пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №2, 2018. С.59-64.
 2. Структура естетичної культури студентів вищих закладів освіти. Науковий вісник : зб. наук. пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №2, 2018. С.83-90.
 3. Основні здоров’язберігаючі технології в практиці музичного виховання дошкільного навчального закладу. Сучасні здоров’язбережувальні технології: монографія /за заг. ред.. проф.. Ю.Д.Бойчука. Харків: Оригінал, 2018. С.459-466. (724 с.)
 4. Феномен ціннісного ставлення особистості студента до себе й оточуючих у наукових дослідженнях. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін. К. : Міленіум 2018. Вип. 220. С.258-266.
 5. Ціннісне ставлення студентів до праці: ретроспективний аналіз наукових джерел. Вища школа: науково-практичне видання. №7-8(169). 2018. С.42-49.
 6. Аналіз розвитку цінностей сімейного виховання в історичній ретроспективі. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. №3 (10). С.40-46.
 7. Співпраця школи та закладів вищої педагогічної освіти: проблеми та перспективи. Освітній простір України. Вип. 12. 2018. С.93-100.
 8. Компетентнісний підхід у професійно-педагогічному розвитку вчителя. Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. 2018. С.92-98.
 9. До розгляду сутності феномену «сім’я». Вища школа: науково-практичне видання. №9 (170). 2018. С.68-75.
 10. Формування цінностей сімейного виховання старшокласників у процесі вивчення української літератури. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. /За ред. проф. Т.Степанової. № 3 (62) вересень 2018. Т.2. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2018. С.252-258.
 11. Професійно-педагогічна компетентність педагога у системі професійного саморозвитку. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». № 83, Випуск LXXXІІІ. Том 1. Херсон. 2018. С.113-117.
 12. Розгляд поняття готовності студентів у наукових дослідженнях. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін. К. : Міленіум 2018. №5. С.53-59.
 13. Духовна (релігійна) музична культура як специфічний феноменом загальної музичної культури. Матеріали науково-практичної конференції : Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу. Харків, 2018. С.75-76.
 14. Змістовий аспект готовності студентів ВЗО до духовно-морального розвитку молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. Мелітополь: МДПУ, 2018. № 2(21). С.73-79.
 15. Формування морально-духовних цінностей в учнів молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна проблема. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. №4 (11). С.56-63.

 

2019

 1. Актуальні проблеми готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. №1 (12). С.42-47.
 2. Використання інноваційно-інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр.  Вип.9. / упоряд. О.Б.Петренко; ред. кол. : О.Б.Петренко, Н.М. Гринькова, Т.С.Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2019. С. 17-25.
 3. Актуальні проблеми готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2019. 242 с. С.161-163.
 4. До проблеми професійного розвитку майбутнього викладача. Освітній простір України. Науковий журнал ДВНЗ “Прикарпатський Національний університет імені Василя Стефаника”.2019 р. Вип. 16. С.117-124.
 5. Сім’я – як одна із найголовніших цінностей у духовному розвитку особистості. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Випуск 30 : збірник наукових праць / за науковою ред. Академіка В. І. Бондаря. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С.154-158.
 6. Формування ціннісних компетентностей майбутнього соціального педагога як науково-педагогічна проблема. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. №2 (13). С.149-154. https://doi.org/10.29038/2415-8143-2019-02-150-155
 7. Дитячий музичний фольклор у розвитку дошкільників. Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації. Матеріали науково-практичної конференції (21-22 червня 2019 року). Харків: Друкарня Мадрид, 2019. С.248-250.
 8. Готовність студентів ВЗО до духовно-морального розвитку молодших школярів. Матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи (26 квітня 2019 р.). Кривий Ріг, 2019. С.240-242.
 9. Дослідження професійної готовності майбутніх вихователів у наукових розвідках. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 16–17 травня 2019 року // FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С.141-144.
 10. До розгляду поняття «соціальна активність» у наукових дослідженнях. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. №3 (14). С.148-153.
 11. Професійна позиція майбутніх учителів початкових класів. Освітній простір України. Науковий журнал ДВНЗ “Прикарпатський Національний університет імені Василя Стефаника”. Т.1. Вип. 17. 2019. С.92-96.
 12. Теоретичні аспекти професійно-педагогічної позиції вчителя. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. №4 (15). С.20-25. https://doi.org/10.29038/2415-8143-2019-02-150-155
 13. Формування естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / Гол. редактор Г. П. Шевченко. Вип. 6 (93). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 332 с. С.202-209. ( DOI: https://doi.org/10.33216/2220-6310-2019-93-6-202-209).

2020

 1. Професійна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. /За ред. проф. Т.Степанової. 2020. №1 (68). Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2020. С.222-227.
 2. Розвиток професійної компетентності магістрів дошкільної освіти у процесі підвищення кваліфікації. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». Харків, 2020. Вип. 63. С.122-132. http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/pedagogy/issue/view/212

3          Толерантність та педагогіка толерантності: проблеми наукових досліджень. Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. Вип. 22. 2020. С.82-90.

4        Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців інформаційно-комунікативних технологій     . Інноватика у вихованні : зб. наук. пр.  / упоряд. О.Б.Петренко; ред. кол. : О.Б.Петренко, Н.М. Гринькова, Т.С.Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. Вип.11. Т.1. С.45-51.

 1. Професійна самоідентифікація майбутніх педагогів як форма вияву особистісного зростання. Professional Self-Identification of Future Educators as a Form of Personal Growth. Web of Science Journal of History Culture and Art Researsh. 2020. Vol. 9 (2). P. 72-89. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2576
 2. Взаємини дітей дошкільного віку з дорослими і однолітками як чинник розвитку їх самооцінки. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2020. (274 с.) С.188-200.
 3. Основні чинники становлення моральних форм поведінки дошкільників. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2020. (274 с.) С.200-202.
 4. Психолого-педагогічні умови формування навичок професійного спілкування майбутніх педагогів ЗДО. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. (346 с.) С.227-230.
 5. Вікові аспекти дослідження розвитку моральних форм поведінки дітей дошкільного віку. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. (346 с.) С.225-227.
 6. Структура естетичної культури студентів класичних університетів. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. (346 с.) С.230-233.
 7. Педагогічні умови розвитку пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку засобами дидактичних ігор народознавчого спрямування. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. (346 с.) С.233-235.
 8. Роль художніх і конструктивних умінь при застосуванні різних покидькових матеріалів. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. (346 с.) С.235-237.
 9. Підвищення психолого-педагогічної культури батьків у формуванні в дошкільників ціннісного ставлення до себе й оточуючих тези     Удосконалення виховного процесу в закладах освіти як основа соціокультурного зростання дітей та молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 29 травня 2020 р.) / за ред. Л. В. Канішевської, К. В. Плівачук. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2020. (184 с.) С.126-230.
 10. Чинники становлення моральної поведінки у дошкільному віці. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Випуск 7. Бердянськ, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Мукачево, Полтава, Ужгород, Умань, Херсон, 2020. 398 с. С.228.
 11. Експериментальне дослідження з формування самооцінки старших дошкільників. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Випуск 7. Бердянськ, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Мукачево, Полтава, Ужгород, Умань, Херсон, 2020. 398 с. С.248.
 12. Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Випуск 7. Бердянськ, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Мукачево, Полтава, Ужгород, Умань, Херсон, 2020. 398 с. С.254.
 13. Розвиток творчості дітей старшого дошкільного віку при роботі з різним покидьковим матеріалом. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Випуск 7. Бердянськ, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Мукачево, Полтава, Ужгород, Умань, Херсон, 2020. 398 с. С.256.
 14. Рoзвиток психoлoгo-пeдaгoгiчнoї думки прo цiннiснi oрiєнтaцiї як склaдoву кoмпeтeнтнoстi мaйбутньoгo педагога. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Випуск 7. Бердянськ, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Мукачево, Полтава, Ужгород, Умань, Херсон, 2020. 398 с. С.309.
 15. Експериментальна робота з формування основ професіоналізму майбутніх учителів засобами моделювання педагогічних ситуацій. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Випуск 7. Бердянськ, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Мукачево, Полтава, Ужгород, Умань, Херсон, 2020. 398 с. С.320.
 16. Психолого-педагогічні основи спілкування студентів – майбутніх педагогів ЗДО з дітьми. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Випуск 7. Бердянськ, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Мукачево, Полтава, Ужгород, Умань, Херсон, 2020. 398 с. С.23-26.
 17. Основні поняття проблеми естетичної культури майбутнього педагога. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Випуск 7. Бердянськ, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Мукачево, Полтава, Ужгород, Умань, Херсон, 2020. 398 с. С.349-351.
 18. Методи формування художньої культури майбутніх учителів засобами народного мистецтва. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Випуск 7. Бердянськ, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Мукачево, Полтава, Ужгород, Умань, Херсон, 2020. 398 с. С.373-375.
 19. Виховний потенціал позааудиторної діяльності у формуванні естетичної культури майбутніх педагогів. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. №2 (181), липень, Дрогобич. 2020. C.71-76.
 20. The role of information technologies in the  development  of  educationand  trainers  ofthe  future teacher in the post-coronavirus world). Education in the post-coronavirus world: the place of information andinnovative technologies. С.47-52. лінк до колективної монографії – http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/ .
 21. Соціально-виховне середовище як умова формування соціокультурних та духовних цінностей студентів ЗВО. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / Гол. редактор Г. П. Шевченко. Вип. 3 (96). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020.  292 с. С.183-195. https://doi.org/10.33216/2220-6310-2020-96-3-183-194.
 22. Експериментальне дослідження формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній діяльності. Освітологічний дискурс, №4 (грудень), 2020. С.92-100. http://od.kubg.edu.ua https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.4.6
 23. Розвиток творчого потенціалу майбутніх магістрів музичного мистецтва у позааудиторній діяльності закладу вищої освіти. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. № 1 (16). 148 с. С.43-49.
 24. Дитячий фольклор як засіб формування комунікативної компетенції у дітей молодшого шкільного віку. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. № 1 (16). 148 с. С.75-80
 25. Вплив дитячого фольклору на виховання молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. Мелітополь : МДПУ, 2020. №1 (24). С.57-62.
 26. Виховання соціальної зрілості старшокласників у позаурочній діяльності: принципи та підходи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – Мелітополь : МДПУ, 2020. №.1(24). С.43-48.
 27. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього педагога початкових класів до використання здоров′язбережувальних технологій. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / упоряд. О.Б.Петренко; ред. кол. : О.Б.Петренко, Н.М. Гринькова, Т.С.Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. 299 с. С.58-66. https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/article/view/314/269
 28. Kanishevska L., Potapchuk T. Тheoretical aspects of the national and cultural identity formation among student’s youth). Znanstvena misel journal. №49. VOL.2 . The journal is registered and published in Slovenia. 2020. С.43-47.
 29. Шляхи оптимізації входження дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище ЗДО. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – Мелітополь : МДПУ, 2020. №.2(25).С.76-83.
 30. Підготовка майбутніх магістрів спеціальної освіти до професійного самовдосконалення у ЗВО. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / Гол. редактор Г. П. Шевченко. Вип. 5 (98). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 272 с. С.63-74. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%205(98)2020_%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%B8.pdf

2021

 1. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Освітологічний дискурс, №1. Т.32. 2021. С.180-193. http://od.kubg.edu.ua

Працювала керівником хорового гуртка Рівненського міського палацу дітей та молоді (1997-2000 р.р.), старшим викладачем хорових дисциплін Здолбунівської дитячої музичної школи (керівником зразкового хору старших класів „Юність”) (1999-2015 р.р.),  викладачем  з 2002 р. та заступником декана з виховної роботи музично-педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету (2007-2017 н.р.), 3 2017 р. професором кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Член спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 по захисту дисертацій  за спеціальностями 13.00.01 та 13.00.04 (Рівненського державного гуманітарного університету).

Член спеціалізованої вченої ради  Д 26.004.18 по захисту дисертацій за спеціальностями 13.0.02, 13.004 та 13.00.07 (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ).

Член редколегії: зб. наук. праць „Інноватика у вихованні” (РДГУ); зб. наук. пр. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (РДГУ); журналу „Педагогічний часопис” Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), «Освітній простір» (ДВНЗ ПНУ імені Василя Стефаника).

Нагороди 

За активну участь у роботі конференцій та підготовку доповідей нагороджена дипломами учасника Міжнародної науково-практичної конференції „Проблемы воспитания молодого человека в образовательном процессе” (Министерство образования и науки Республики Дагестан, 29 марта 2013 г., г. Махачкала), ІІ  Міжнародній науково-практичній конференції „Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и практика” (20-21 марта 2013 г., г. Прага), ІІ  Міжнародній науково-практичній конференції „Перспективы и пути развития образования в России и в мире” (Министерство образования и науки Республики Дагестан, 19 декаб. 2013 г., г. Махачкала), IV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы развития образования на современном этапе» (Махачкала, 15 декабря 2016 г.), дипломом учасника конкурсу „Науковець РДГУ – 2013” в номінації „Автор року – 2013” (2014 р., м.Рівне), „Науковець РДГУ – 2014” в номінації „Автор року – 2014” (2015 р., м.Рівне).

За значний особистий внесок у розвиток естетичного виховання, багаторічну сумлінну працю, творчі здобутки, успіхи у навчально-виховній та науковій роботі була неодноразово нагороджена подяками та грамотами ректорату Рівненського державного гуманітарного університету, Рівненської обласної державної адміністрації, управління освіти і науки, обласного центру народної творчості, управління культури і туризму облдержадміністрації, Здолбунівської райдержадміністрації та Здолбунівської дитячої музичної школи.

E-mail: tetiana.potapchuk@pnu.edu.ua

тел роб.: 50-91-38

моб. 068 75 91 440

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника