З історії кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти

Упродовж років у західних регіонах України бракувало висококваліфікованих кадрів для закладів дошкільної освіти. А на Прикарпатті – й поготів: найближчий педагогічний інститут, який забезпечував фахову підготовку спеціалістів дошкільного профілю функціонував у м. Рівному. Відповідно, до кінця 90-х рр. ХХ сторіччя у дитячих садках міста працювали вихователями здебільшого випускники Івано-Франківського педагогічного інституту з різних напрямків спеціальної педагогічної освіти. Отож, лише кожен п’ятий працівник тодішнього дошкільного навчального закладу (в т.ч. завідувачі та методисти) мали вузівську підготовку з дошкільного виховання. Зауважимо, що не йдеться про те, що в дитячих садках працювали мало чи недостатньо кваліфіковані педагоги, оскільки вони все ж були спеціалістами з вищою освітою, хоча й за іншими профілями, здебільшого педагогічними. Натомість, коли мовиться про виховання майбутніх громадян держави, то сьогодні беззаперечним є той факт, що цією справою слід займатися фахово і змалку, з дошкільного віку. Лише за такого підходу можемо говорити про забезпечення належного рівня її виконання й досягнення очікуваних результатів.

Отож, у наукових колах професорсько-викладацького колективу вищого педагогічного навчального закладу, яким у краї був педагогічний інститут ім. Василя Стефаника закономірно заговорили про створення відповідного фаху на педагогічному факультеті й покращення в такий спосіб ситуації в системі дошкільного виховання в краї.

Ініціатором створення окремої кафедри, яка на Прикарпатті готувала б спеціалістів для закладів дошкільної освіти став доктор педагогічних наук, професор, академік, дійсний член АПН України (на той час декан педагогічного факультету Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В.Стефаника) світлої пам’яті Мирослав Стельмахович. Саме Мирослав Гнатович запросив у Івано-Франківський педагогічний інститут ім. В.Стефаника кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки і психології (дошкільної) з Рівненського державного педагогічного інституту Неллі Лисенко з пропозицією створити і очолити кафедру теорії та методики дошкільної освіти у складі керованого ним педагогічного інституту.

Перший набір студентів на спеціальність «Дошкільне виховання» відбувся 1988 року. До речі, на теренах західної України Івано-Франківський педінститут став другим вищим навчальним закладом з підготовки фахівців означеного профілю. У тодішній період в Україні аналогічну освіту здобували в Київському педагогічному інституті ім. М.Драгоманова, Рівненському державному педагогічному інституті ім. Д.Мануїльського, Одеському педагогічному інституті ім. К. Ушинського і Запорізькому педагогічному інституті.

Кафедра теорії та методики дошкільної освіти започаткувала випуск спеціалістів зі спеціальності «Дошкільне виховання» з кваліфікацією «Вихователь. Методист дошкільних закладів. Викладач педагогіки і психології дошкільної», який тривав до 1998 року і забезпечив закладам дошкілля понад три тисячі осіб висококваліфікованих педагогів. Сьогодні вони – це реальна кадрова основа дошкілля не лише в Прикарпатті, а й далеко за його межами: на Буковині, Закарпатті, Поділлі. І сьогодні тут навчаються студенти, окрім із західних регіонів, ще й з Тернопільської, Закарпатської, Рівненської та Київської областей України.

Значна частина випускників продовжують навчання в магістратурі, в якій поряд із ними підвищують свій фах бакалаври і спеціалісти-випускники інших вищих навчальних закладів України. Зокрема, це випускники Поліського гуманітарного університету, Волинського національного університету ім. Л. Українки, Мукачівського гуманітарного педагогічного інституту (Закарпатська область), Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та ін. Загалом, в магістратурі здобули найвищий рівень фахової підготовки більш як 200 спеціалістів означеного профілю.

З числа перших випускників на кафедрі виплекано й членів її колективу – кандидатів педагогічних наук, доцентів Н.Р.Кирсту, Л.О.Мацук, Н.Б.Лазарович. З роками, з числа викладачів кафедри сформовано й інші кафедри педагогічного інституту: Н.В.Абдюкова, Т.М.Котик, Н.І.Луцан, А.А.Палій, О.Є.Паркулаб, Л.С.Плетеницька, В.С.Радчук, А.І.Рего.   

З 1998–1999 навчального року започатковано спеціалізації «Логопедія. Дефектологія», «Вчитель іноземної мови дітей дошкільного віку», «Початкове навчання», а також підготовку магістрів за означеними спеціальностями. Упродовж десяти років функціонує відділення аспірантури з денною і заочною формами навчання за фахом: «Теорія і методика професійної освіти».

Методологічна основа навчання студентів і підготовки аспірантів ґрунтується на національній ідеї з урахуванням реалій полікультурного простору в Україні, особливо в добу його освітніх трансформацій. Отож цілком логічно, що в діяльності кафедри теорії та методики дошкільної освіти окремою віхою стало проведення вперше в Україні Міжнародної конференції «Використання народних звичаїв та обрядів у вихованні дітей дошкільного віку» (1992) за участю науковців не лише західних регіонів України, а й Запоріжжя, Харкова, Одеси, Києва та вчених Польщі, Угорщини, Словаччини.

В останні роки колектив кафедри успішно працює над загальною науковою проблемою «Підготовка майбутнього педагога до професійної діяльності в умовах трансформації суспільного устрою та інтегрування України в Європейський освітній простір». Показово, що в руслі цієї наукової проблематики викладачами кафедри, її співробітниками та аспірантами проведено чимало заходів міжнародного рівня: конференції, семінари, круглі столи тощо.

Важливо для кафедри те, що до наукової роботи й удосконалення навчально-виховного процесу у вузі загалом залучаються не лише працівники кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, а й інших підрозділів. І для цього створено всі необхідні умови: студенти проходять навчальну, виробничу педагогічну та виробничу логопедичну практики в базових дошкільних навчальних закладах (ЗДО №1 «Калинонька», ЗДО №3 «Бджілка», ЗДО №11 «Пізнайко», ЗДО №23 «Кобзарик», ЗДО №28 «Квітка Карпат», ЗДО №29 «Дударик», школах-садках № 3, 6, 7, загальноосвітні школи І ступеня № 9, 26 та навчально-реабілітаційному центрі (НРЦ), а також здійснюють наукові дослідження за проблематикою курсових і магістерських робіт.

З метою забезпечення ефективності педагогічного процесу профе­сорсько-викладацький склад кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти систематично друкує наукові праці з порадами для студентів, працівників закладів дошкільної освіти і батьків вихованців. Науковий доробок кафедри становить близько 450 наукових праць, у т.ч. 8 монографій, 14 підручників, 6 методичних посібників, 2 програми для ЗДО і 4 для ВНЗ України. Упродовж останніх років це: монографії Лисенко Н.В. («Українська етнопедагогіка» (2005 р.), «Теорія і практика екологічної освіти: педагог – дошкільник» (2007 р.), «Етновиховний простір сучасного загальноосвітнього навчального закладу: методологія проблеми» (2013 р.)), підручники (Лисенко Н.В. «Етнопедагогіка» (2003 р.), Лисенко Н.В. «Історія етнопедагогіки» (2006 р.), «Етновиховний простір сучасного загального навчального закладу: теорія і практика (за ред. Н.В.Лисенко)» (2012 р.),  Лисенко Н.В., Кирста Н.Р., Лазарович Н.Б. «Педагогіка українського дошкілля» (в трьох частинах) (2002, 2006, 2017 рр.)), навчальні посібники (Мацук Л.О. «Методика ознайомлення дітей з природою» (2006 р.), Лисенко Н.В. «Етнопедагогіка українського дошкілля» (2008 р.), Лазарович Н.Б. «Обдарованість у дошкільному віці» (2009 р.), Лисенко Н.В. «Етнопедагогіка дитинства» (2011 р.), Борин Г.В. «Просвітницько-консультативна підтримка батьків дітей раннього віку» (2011 р.), Чупахіна С.В. «Підготовка педагога до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами» (2011 р.), «Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи в етнічному вихованні дітей» (за ред. Лисенко Н.В.) (2011 р.), «Еко-око: дошкільник пізнає світ природи» (2015 р.), Марчій-Дмитраш Т. М. «Навчання іноземної мови дітей дошкільного віку» (2015 р.)), програми (Лисенко Н.В. «Екологічне виховання дітей дошкільного віку», Лисенко Н.В. «Методика українського народознавства в ЗДО», Лисенко Н.В. «Організація пошуково-дослідницької діяльності в ЗДО», Лисенко Н.В. «Педагогіка вищої школи», Лазарович Н.Б. «Природа – джерело обдарованості» та ін.), методичні рекомендації (Мацук Л.О. «Основи природознавства» (2005 р.), Недільський С.А. «Методичні рекомендації для організаторів соціально-педагогічної практики» (2005 р.), Мацук Л.О. «Етнопедагогічні засоби формування правової культури молодших школярів» (2006 р.), Мацук Л.О. «Методика ознайомлення дітей з природою в дошкільному навчальному закладі» (2006 р.), Чупахіна С. В. «Корекція та усунення мовленнєвих вад у дітей: основи логопедичного масажу» (2011 р.), Борин Г. В. «Художня праця» (2011 р.), Борин Г.В. «Теорія та методика взаємодії ЗДО з родинами» (2011 р.), Лазарович Н.Б. «Керівництво ігровою діяльністю дітей дошкільного і молодшого шкільного віку» (2013р.), Лазарович Н.Б. «Дитинство в наукових теоріях і практиці освіти майбутніх педагогів» (2013р.), Марчій-Дмитраш Т.М. «Наступність навчально-виховної роботи дошкільного навчального закладу і початкової школи» (2014 р.), Скоморовська І. «Педагогіка початкової школи» (2014), Лазарович Н.Б., Чупахіна С.В. «Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку» (2015р.), Скоморовська І.А. Вступ до спеціальності (2015 р.)) та ін.

Традиційно працівники кафедри підтримують наукові контакти з науковцями Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Львівського національного університету ім.І.Франка, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Мукачівського державного університету та ін.

Налагоджено міжнародні зв’язки з науковцями Польщі – це Ольштинського та Вроцлавського університету, Поморською педагогічною академією (м. Слупськ), Педагогічною академією ім. І.Длугоша (м. Ченстохова).

Про престиж кафедри свідчить факт стовідсоткового працевлаштування її випускників, а чимало з них нині завідують відповідними кафедрами, очолюють деканати у вищих навчальних закладах Чернівців, Рівного, Дрогобича, Хмельницького та інших вузів України.

Соціальний статус фахівця дошкільної освіти впродовж усіх років існування кафедри об’єктивно зберігається дуже високим. Університет здобув такий імідж у складі освітніх закладів України завдяки високого фахового рівня професорсько-викладацького складу, який об’єктивно забезпечує успішну підготовку фахівців за означеною спеціальністю.